Inovujeme, tvoříme, bavíme


Jako první v České republice jsme zavedli digitální jídelní, vinné a koktejlové lístky prezentované na iPadech, tzv. eMenu.

Jedná se o zcela elegantní, vysoce designovou a jednoduchou formu prezentace jídel, nápojů a služeb.

Velkou věc neudělá jen jeden produkt, ale synergie mezi několika produkty najednou!

Tento projekt je postaven na dvou primárních produktech, na digitálních jídelních lístcích a na inovativní digitální reklamě. Vzájemně se doplňují a výsledek má v konečném důsledku mnohem větší efekt na cílového zákazníka.


eMenu

Menu je budoucnost v prezentaci jídel, nápojů a služeb. Tato inovace usnadňuje práci s neustálou tvorbou, tištěním a aktualizací papírových jídelních lístků. eMenu umožňuje jednoduchou a okamžitou změnu cen, popisů jídel, ročníků vín a jiných položek, které se v průběhu dne mění.

Restaurace dnes nabízejí nejen jídla a nápoje, ale i mnoho dalších služeb, které jsou neméně důležité a atraktivní. Nejčastějším řešením, jak rychle oslovit hosty a okolí s jakýmkoliv náhlým sdělením, jsou internetové stránky, jídelní cedule či stojany, papírové stojánky na stole, reklama na internetu, či personál.

Ale nic z tohoto nezaručí, že host bude osloven dostatečně. eMenu umožňuje všechny tyto služby zahrnout do jedné elegantní prezentace, kde host postřehne vše ihned při listování jídelním lístkem.


Waiting Area

eMenu for Waiting Area je velká dotyková obrazovka umístěná před nebo ve foyer Vaší restaurace. Upoutá pozornost potenciálních hostů, kteří právě prochází kolem restaurace. Jednoduše si pak mohou prohlédnout elegantně nafocené menu či speciální akce.Výsledky


Průměrný nárůst tržeb o 3-6 % z každého zákazníka,
a to už po prvních 3 měsících používání eMenu.


eMenu doporučují restaurace z celého světa.
Od rodinných podniků až po významné světové řetězce.


eMenu citlivě kombinuje lidský přístup číšníka
s inovativními technologiemi s cílem zvýšit kulinářský zážitek.Zajímalo by Vás, jak by podobné řešení
mohlo vypadat ve Vaší restauraci?Kontaktujte nás:


Michal Dolina
Tel.: +420 604 251 347
E-mail: dolina@isetos.cz

As the first in the Czech Republic, we introduced digital dining, wine and cocktail menu presented on iPads called eMenu.

We created quite elegant, high-design and a simple form of presentation of food, drinks and services.

Our company is built on two primary products for digital menus and innovative digital advertising. Actually these products complement each other and the result is ultimately a much greater effect on the target customer.

The great thing is done just one product, but a synergy between several products at once!


eMenu

eMenu is the future in the presentation of food, drinks and services. This innovation facilitates work with the constant creating, updating and printing paper menus. eMenu enables easy and immediate change prices, descriptions of meals, wine vintages and other items, which varies throughout the day.

Restaurants now offer not only food and drinks but also many other services that are equally important and attractive. The most common solution how to quickly address the guests and neighborhood with any sudden communication are the website, dining plates or racks, paper stands on the table, internet advertising, and personnel.

But none of this does not guarantee that the guest will be adequately addressed. eMenu enables all of these services are included in one of the elegant presentation, where host understands everything immediately when scrolling through a menu.


Waiting Area

eMenu for Waiting Area is a large touch screen placed in front of or in the foyer of your restaurant. Attracts the attention of potential guests who just passes by the restaurant. They can then simply view the menu neatly photographing or special events.The Results


The average sales increase of 3-6 % of each customer,
after the first 3 months of using eMenu.


eMenu recommended restaurants from around the world.
From family businesses to major global companies.


eMenu sensitively combines a human approach waiter
with innovative technologies to increase the dining experience.Do you care about how could such solution
might look like in your restaurant?Contact us:


Michal Dolina
Tel.: +420 604 251 347
E-mail: dolina@isetos.cz