iSETOS.cz

Všeobecné podmínky pro službu prodloužená možnost vrácení zboží

 

1. Základní ustanovení

Všeobecné podmínky pro „Možnost vrátit zboží do 60 dnů“ (dále „služba“) určují vztahy mezi smluvními stranami. Na jedné straně je SETOS spol. s r.o., CITY PARK NÁCHODSKÁ, Náchodská 2396/21 193 00 Praha 9 jako poskytovatel (dále „poskytovatel“) a na druhé straně objednavatel (dále „zákazník“), který uplatnil službu při koupi zboží. Závazek vzniká v okamžik, kdy zákazníkovi je vystavena faktura poskytovatelem služby a odeslána objednávka na doručovací adresu.

2. Popis služby

Pokud zákazník u objednávky na e-shopu využije službu, zavazuje se poskytovatel k tomu, že umožní vrátit zboží do 60 dnů bez udání důvodů za předem ujednaných podmínek, které zmiňujeme níže. Poplatek činí 6 % z konečné ceny zakoupeného zboží, jehož se služba týká. 

3. Podmínky využití služby

 
 

Pro uplatnění služby na zakoupené zboží ve stanovené lhůtě je zákazník povinen dodržet následující podmínky, aby mu poskytovatel uplatnil nárok na vrácení zboží:

  • Zákazník musí při nákupu zboží na e-shopu využít nabízenou službu.
  • Služba byla zákazníkem řádně uhrazena společně se zbožím.
  • Zákazník neodstoupil od kupní smlouvy na zboží, na něhož je služba uplatněná.
  • Zákazník uplatnil nárok na využití služby k vybranému zboží nejpozději 60. den od vzniku smlouvy na pobočce poskytovatele nebo zasláním na adresu servisního oddělení.
  • Identifikační štítek výrobku, jehož se služba týká, je v pořádku a zákazník nemanipuloval se zbožím v rozporu s pokyny výrobce.
  • Zákazník prokáže nárok na uplatnění, a to příslušným daňovým dokladem na zboží, jehož se služba týká.
  • Zákazník vrací zakoupené zboží v dobrém nebo v takovém stavu, aby se produkt dal používat.
Pokud zákazník splní výše zmíněné požadavky na uplatnění nároku na službu, bude mu poskytovatelem vrácena buď celá, nebo částečná cena vráceného zboží, a to formou převodu na běžní účet. V případě znehodnoceného nebo nekompletního zboží může zákazník uplatnit nárok na službu, ale poskytovatel je oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. Poskytovatel zákazníkovi v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží sníženou o částku odpovídající náhradě škody. Stav a kompletnost zboží posuzuje reklamační oddělení poskytovatele.

4. Způsob vyplacení ceny

V případě uznání nároku na využití služby se poskytovatel zavazuje, že zákazníkovi vyplatí předem stanovenou cenu, na které se obě strany dohodly, a to na bankovní účet, jenž mu byl sdělen při uplatňování nároku na službu. Peníze jsou vyplaceny zákazníkovy do 14. dne od uznání nároku.

5. Závěrečné ustanovení

Nabytí platnosti a účinnosti podmínek služby nabývají platnosti dne 1.4.2022 a specifikace této služby jsou dostupné na webových stránkách a e-shopech provozované poskytovatelem.