Ochrana osobních údajůObecné informace k ochraně osobních údajů

I.
Preambule

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.

II.
Správce osobních údajů

Společnost SETOS spol. s r.o., IČ: 463 52 163, se sídlem Nord Park hala č. 9, K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9, email: setos@setos.cz nebo společnost SETOS Retail spol. s r.o., IČ: 241 70 682, se sídlem SETOS spol. s r.o., Nord Park hala č. 9, K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9, email: obchod@iSETOS.cz (společně dále jen "SETOS"), zpracovávají v rámci své činnosti osobní údaje způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

III.
Způsob zpracování osobních údajů

SETOS klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických informačních systémů osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tímto účelem zvláštně proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

SETOS nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

IV.
Doba uložení osobních údajů

SETOS zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů SETOS, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

Doba zpracování pro daný účel je uvedena u jednotlivých účelů zpracování.

V.
Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany SETOS zpracovávány, je oprávněna:

 1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. žádat SETOS o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací - účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
 3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
 4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  2. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí;
  6. tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;
 5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
  1. popírá jejich přesnost;
  2. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
  3. SETOS je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesla námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany SETOS rozhodnuto;
 6. žádat SETOS o poskytnutí osobních údajů, které o ní zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
 7. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů SETOS námitku;
 8. právo podat proti SETOS stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VI.
Závěrečné ustanovení

Další informace, které je SETOS povinen poskytovat subjektům údajů jsou uvedeny jednotlivě ke každému účelu zpracování.

SETOS spol. s r.o.

SETOS Retail spol. s r.o.


Zpracování OÚ za účelem odbavení objednávky na e-shopu a plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění stanovených právních povinností.

Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům - příjemcům:

 • Home Credit a.s., sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno - Staré Brno, IČ 26978636
 • Allianz pojišťovna, a.s., sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 47115971
 • Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, IČ 47114983
 • MESSENGER a.s., sídlem Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČ 27575896
 • DPD s.r.o., sídlem Turovec 51, 391 21 Turovec, IČ 06540996
 • případné další přepravní společnosti
 • externí poskytovatelé služeb – účetních, právních, či jiného poradenství

V rámci úspěšného odbavení objednávky a naplnění smlouvy odeslané klientem z webu www.isetos.cz zpracovává správce OÚ osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zpracování objednávky a splnění smlouvy, a to zejména jméno, příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní kontakt a e-mail. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to až 15 let od provedení objednávky. Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby.


Zpracování OÚ za účelem nezávislého hodnocení nákupu a spokojenosti zákazníka

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu prodejce, který je zároveň správcem OÚ

Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům - příjemcům:

 • Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 02387727
 • Seznam.cz, a.s., Zboží.cz, sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 26168685

Společní správci OÚ, společnost SETOS spol. s r.o. a SETOS Retail spol. s r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, předávají osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zaslání dotazníku nezávislého hodnocení nákupu. Následně zasílá zpracovatel (společnost Heureka Shopping s.r.o. v rámci programu Ověřeno zákazníky, nebo Seznam.cz, a.s.) zákazníkovi po provedení objednávky na e-shopu www.isetos.cz dotazník, ve kterém zákazník může hodnotit průběh objednávky a spokojenost se službami internetového obchodu. Správce OÚ poskytuje zpracovateli OÚ za tímto účelem e-mailový kontakt zákazníka uvedený v objednávce zboží na e-shopu a informace o nákupu konkrétního zboží. Tento údaj je uchováván po dobu nezbytně nutnou, a to maximálně 230 dní.


Zpracování OÚ za účelem zasílání reklamních sdělení

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu prodejce, který je zároveň správcem OÚ

Společní správci OÚ, společnost SETOS spol. s r.o. a SETOS Retail spol. s r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou oprávněni zákazníkovi zasílat reklamní sdělení v podobě informačních newsletterů, kterými zákazníka informují o novinkách, akcích, produktech a službách, které nabízí. Zákazník se může z odběru těchto newsletterů kdykoliv odhlásit pomocí odkazu umístěného v každém z newsletterů nebo odesláním požadavku níže. Správce OÚ k účelu zasílání reklamních sdělení využívá jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o zakoupeném zboží. Tyto údaje jsou správcem OÚ uchovávány po dobu existence společnosti správce, případně do doby odvolání souhlasu, a správce OÚ je povinen zajistit jejich aktuálnost. Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby.


Zpracování OÚ za účelem registrace do věrnostního program WALLET

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy o využívání věrnostního programu WALLET.

Pro registraci do věrnostního program WALLET je třeba poskytnutí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro využívání věrnostního programu (více o aplikaci na https://support.apple.com/cs-cz/HT204003). Dokončneím registrace do věrnostního programu, a tedy uzavřením smlouvy o využívání tohoto programu, jsou společní správci OÚ, společnost SETOS spol. s r.o. a SETOS Retail spol. s r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, oprávněn nakládat s osobními údaji zákazníka v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb a výhod spojených s touto aplikací. Osobními údaji zákazníka jsou v tomto případě jméno, příjmení, PSČ, e-mail a informace o všech nákupech provedených v rámci věrnostního programu. Součástí věrnostního programu je i zasílání obchodních sdělení aplikace WALLET. Správce je oprávněn uchovávat tyto údaje po celou dobu existence věrnostního programu. S osobními údaji mohou nakládat pouze oprávněné osoby.


Zpracování OÚ za účelem přihlášení k webináři

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy nebo provedené opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud se zákazník přihlásí k webináři na webu www.isetos.cz, jsou společní správci OÚ, společnost SETOS spol. s r.o. a SETOS Retail spol. s r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, oprávněn pracovat s poskytnutými osobními údaji zákazníka za účelem zaslání jmenovité pozvánky k webináři. Osobními údaji zákazníka jsou zejména jméno, příjmení a e-mailový kontakt. Správce OÚ je oprávněn s poskytnutými osobními údaji zákazníka nakládat maximálně 14 dnů po realizaci webináře. S osobními údaji mohou nakládat pouze oprávněné osoby.


Zpracování OÚ za účelem nákupu se studentskou kartou ISIC

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a poskytnutí studentské slevy držiteli studentské karty ISIC. V rámci úspěšného plnění smlouvy zpracovává SETOS osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zpracování objednávky, splnění smlouvy a poskytnutí slevy. SETOS je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům - příjemcům: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irská republika. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to až 15 let od provedení objednávky (standardně však 10 let od uzavření smlouvy). Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby.


Zpracování OÚ za účelem vyřízení reklamace

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení. V případě reklamace zboží zpracovává SETOS osobní údaje zákazníka v rozsahu potřebném pro potřeby reklamační databáze. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to až 3 roky od vyřízení reklamačního řízení. Údaje jsou evidovány v reklamační databázi správce, ke které mají přístup pouze oprávněné osoby.


Změnit nastavení souhlasů

Po odeslání Vám na uvedenou e-mailovou adresu zašleme odkaz, po jehož prokliknutí budete moci upravit souhlasy.